Strategija pametne specijalizacije Republike Hrvatske

Ministarstvo gospodarstva je kao glavno koordinacijsko tijelo tijekom dvije i pola godine, vodilo proces stvaranja Strategije pametne specijalizacije (S3) – jednog od najvažnijih strateških gospodarskih okvira za Republiku Hrvatsku. Za vas smo proučili ovaj opsežni dokument te istaknuli njegove najbitnije naznake.

Inicijativu za izradu je pokrenula Europska unija. Strategija pametne specijalizacije predstavlja novi pristup gospodarskom razvoju koji je baziran na ciljanoj podršci istraživačko razvojnim aktivnostima i inovacijama. Države članice usredotočile su se na stvaranje novog modela gospodarskog rasta koji će povećati ukupnu konkurentnost EU i smanjiti razlike u razvoju između gospodarstava svojih 28 članica. S3 za Republiku Hrvatsku predstavlja sveukupnu procjenu upravljačkih kapaciteta javnog sektora, instrumenata za poticanje inovacija, te ključne osnove za inovacije – istraživačkih kapaciteta i ljudskog kapitala. Njome se predlaže snažni okvir za praćenje i vrednovanje, te omogućuje sektorska analizu pet prioritetnih područja gospodarstva i njihov inovacijski potencijal.

Vizija i ciljevi

Vizija i glavni strateški cilj postići će se ostvarivanjem šest specifičnih strateških ciljeva usmjerenih prema pametnom, uključivom i održivom rastu Republike Hrvatske.

Tematska prioritetna područja i horizontalne teme

Za glavni fokus Strategije pametne specijalizacije u Republici Hrvatskoj  odabrano je pet tematskih prioritetnih područja (TPP) s relevantnim tehnološkim i proizvodnim poljima:

 • (1) Zdravlje i kvaliteta života ,
 • (2) Energija i održivi okoliš,
 • (3) Promet i mobilnost,
 • (4) Sigurnost i
 • (5) Hrana i bio-ekonomija.

Hrvatska je također definirala dvije horizontalne teme koje mogu pridonijeti većoj dodanoj vrijednosti hrvatske proizvodnje i potaknuti nastajanje novih gospodarskih aktivnosti, porast produktivnosti hrvatskog gospodarstva i nastanak novih i održivih prilika za zapošljavanje. Horizontalne teme su:

 • (1) KET (ključne razvojne tehnologije) i
 • (2) ICT (informacijske i komunikacijske tehnologije). 

 

Instrumenti poticanja

Potpora razvoju ureda za transfer tehnologije i znanstveno-tehnologijskih parkova

Učinak inovacija Strategije pametne specijalizacije smatra se ključnim pokretačem u povećanju ekonomske konkurentnosti, rješavanju društvenih izazova i podržavanju transformacije društva. Nužno je da se ispravno pristupi izazovu oblikovanja opsežnog i djelotvornog inovacijskog skupa mjera politika.

Kako bi se ojačale veze između znanstvenog i poslovnog sektora, MZOS planira dva poziva za dodjelu bespovratnih sredstava namijenjenih za potporu aktivnosti:

 • a) ureda za transfer tehnologije (UTT);
 • b) znanstveno-tehnologijskih parkova u izabranim TPP-a/horizontalnim temama i PTPP-ima S3.

Razvoj infrastrukture za istraživanje, razvoj i inovacije

Kroz prvi poziv planirana se uložiti u IRI infrastrukturu u odabranim tematskim prioritetnim područjima ili horizontalnim temama s učinkom prelijevanja na brojna prioritetna podtematska područja S3 (tj. izgradnja nove, obnavljanje i poboljšanje postojeće IRI infrastrukture uključujući e-infrastrukturu, te opremanje) čime će se ojačati kapaciteti znanstvenih organizacija. Kako bi bile financirane, znanstvene organizacije/istraživačke infrastrukture moraju dostaviti strateški dokument s precizno definiranim planom i programom istraživanja s odgovarajućim organizacijskim poboljšanjima. Korisnici su znanstvene organizacije te regionalna i lokalna samouprava (koji imaju/ulažu u istraživačku infrastrukturu).

Druga shema za dodjelu bespovratnih sredstava u sklopu ovog provedbenog mehanizma također će utjecati na izgradnju kapaciteta znanstvenih organizacija s ciljem privlačenja više sredstava za istraživačko-razvojne aktivnosti i bolje suradnje s poslovnim sektorom.

Nadalje, kroz treću shema za dodjelu bespovratnih sredstava u sklopu ovog provedbenog mehanizma MZOS-a, planira se dati potpora infrastrukturnim ulaganjima koji se odnose na hrvatske prioritete u sklopu Obzora 2020: Teaming, Twinning and ERA chairs.

Centri kompetencije

Predviđena su 3 modela za uspostavu CEKOM-a koji su usklađeni propisima o državnim potporama:

 • Model 1: CEKOM je Konzorcij između najmanje dva poduzetnika i jedne ili više organizacija za istraživanje i širenje znanja koji imaju učinkovitu suradnju na projektima istraživanja i razvoja.
 • Model 2: CEKOM je inovacijski klaster koji uključuje najmanje tri poduzetnika i po potrebi jednu ili više organizacija za istraživanje i širenje znanja koji imaju učinkovitu suradnju na projektima istraživanja i razvoja.
 • Model 3: CEKOM je pravni subjekt koji upravlja Istraživačkom infrastrukturom.

Podrška inicijativama Klastera konkurentnosti

Hrvatski klasteri konkurentnosti su bili polazišna osnova procesa poduzetničkog otkrivanja tijekom razvoja S3. Taj proces će biti nastavljen kroz podršku uspostavljenog Hrvatskog klastera konkurentnosti kroz Strateški projekt klaster inicijativa dajući neophodne informacije i podatke kako bi se razumjelo trenutno stanje, njegovi ciljevi i podržani akcijski planovi koji podupru dosizanje definiranih ciljeva.

Klasteri će služiti kao operativni prostor za umrežavanje kroz koji će nositelji projekta surađivati, naći partnere i z ajednički usuglasiti strateške ciljeve prema budućem razvoju Strategije istraživanja razvoja i inovacija za odabrano tematsko prioritetno područje S3. Nositelji projekata će biti podržani ne samo kroz financijsku pomoć Hrvatskog klastera konkurentnosti nego i kroz razvoj inovacijske infrastrukture (gdje su Hrvatski klasteri konkurentnosti obavezno uključeni), označavanjem projektnih prijedloga i davanjem sugestija za poboljšanja politike.

Razvoj novih instrumenata pametnih vještina

Glavna pokretačka snaga Strategije pametnih specijalizacija u RH (S3) bit će kvalificirana radna snaga i mogućnost prepoznavanja potreba za budućim vještinama kako bi ih se na vrijeme inkorporiralo u odgovarajuće programe izobrazbe a koji će se posljedično primijeniti na relevantne grupe, zaposlenih i nezaposlenih.

Glavni izvori financiranja

Za provedbu Akcijskog plana za S3 najvažniji instrumenti bit će financirani u okviru EFRR – Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK) kroz dvije prioritetne osi: Prioritetna os 1. Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija koja će se usredotočiti na istraživanja, tehnološki razvoj i inovacije i Prioritetna os 3. Poslovna konkurentnost koja će pružiti podršku MSP-ovima. Usporedno, kroz ESF, OP Učinkoviti ljudski resursi, značajan doprinos S3 pružiti će se u polju pametnih vještina.

Akcijski plan

U nastavku prikazujemo najbitnije elemente akcijskog plana koji su vezani uz poduzetništvo te istraživanje i razvoj.

 • 2016/2017: uspostava Centara kompetencija kao potrebne inovacijske infrastrukture – posebno onih koji predviđaju suradnju velikih poduzeća s MSP
 • 2016/2017: Podrška ulaganjima MSP-ova u provedbi novih rješenja u područjima tehnologije, proizvodnih i organizacijskih inovacija, uključujući marketinške inovacije, savjetovanje vezano uz dizajn i inovacije
 • 2016: inicijative klastera konkurentnosti (analiza, preporuka za politike, benchmarking, ciljane podrške u internacionalizaciji)
 • 2017: razvoj financijskih instrumenata koji se mogu koristiti za podršku društveno korisnim inovacijama