PRIPREMA I PISANJE PROJEKATA

IZRADA PROJEKTA ZA NATJEČAJ EU FONDOVA
Razrada projekta, izrada natječajne dokumentacije i popunjavanje prijave za natječaj zahtijeva izuzetno dobro poznavanje europskih politika za određenu djelatnost, metodologije pripreme projekta, propisanih procedura i EU terminologije.

Nakon raspisivanja/objave natječaja naša stručna pomoć obuhvaća:

• informiranje o uvjetima raspisanog natječaja
• pisanje projekta (ispunjavanje prijavnih obrazaca, izrada budžeta projekta, izrada logičke matrice, poslovnih planova…)
• organiziranje i vođenje pripreme potrebne dokumentacije za prijavu na natječaj (koja uključuje i pribavljanje odgovarajućih ponuda za robe, usluge i radove u skladu s uvjetima natječaja)
• izradu odgovarajućih studija (poslovni planovi i investicijski elaborati, izrada poslovnog plana, izrada studije izvodljivosti i analize troškovi i korist)
• pripremu i podnošenje prijave na natječaj.