Latest Posts

Širenje mreža socijalnih usluga u zajednici

U okviru Operativnog programa za razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. otvoren je natječaj “Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 3” za financijsku potporu iz Europskog socijalnog fonda.
Ovim programom dodjele bespovratnih sredstava podržat će se projekti kojima će se nastaviti razvoj socijalnih usluga u lokalnim zajednicama namijenjenih sljedećim skupinama u nepovoljnom položaju: osobama s invaliditetom, liječenim ovisnicima, beskućnicima, žrtvama obiteljskog nasilja, mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi, mladima s poremećajima u ponašanju, tražiteljima azila, azilantima i strancima pod supsidijarnom zaštitom s ciljem unaprjeđenja mogućnosti njihova zapošljavanja. Ujedno, podržat će se i oni projekti koji kao ciljnu skupinu imaju članove obitelji koji skrbe o ovisnom članu (kao što su starije i nemoćne osobe, osobe s invaliditetom, djeca), a u svrhu pomirenja njihovog obiteljskog i poslovnog života.

Natječaj je otvoren do 5. rujna 2014. godine, a upute za prijavitelje i natječajnu dokumentaciju možete potražiti http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/76

Publikacija o EU proračunu

Proračun EU-a važan je alat kojim se omogućuje provedba politika EU‑a u praksi. Njime se financiraju djelovanja koja države članice ne mogu same financirati ili koja se mogu učinkovitije financirati udruživanjem resursa. Proračun EU‑a donosi se demokratskim postupkom: priprema ga Europska komisija (izvršno tijelo EU‑a), a zatim o njemu raspravljaju Vijeće Europske unije (koje se sastoji od predstavnika država članica EU‑a, uključujući Hrvatsku) i Europski parlament (u kojem sjede demokratski izabrani hrvatski zastupnici). Nakon donošenja proračunom zajednički upravljaju države članice EU‑a i Komisija, ili pak izravno Komisija. U praksi s 80% proračuna EU‑a upravljaju nacionalne ili regionalne uprave. Putem bespovratnih sredstava, zajmova i drugih oblika financiranja proračun EU‑a pruža financijsku potporu stotinama tisuća korisnika kao što su studenti, znanstvenici, nevladine organizacije, mala i srednja poduzeća, gradovi i regije.
Publikaciju o EU proračunu u Hrvatskoj preuzmite na: http://www.europski-fondovi.eu/sites/default/files/dokumenti/KV0414241EN…Novi zakon o udrugama

Novi Zakon o udrugama donesen je 6. lipnja na 13. sjednici Hrvatskog sabora. Zakon će stupiti na snagu 1. listopada 2014. godine.
U roku od 60 dana nakon što Zakon stupi na snagu (do 1. prosinca 2014.) ministar uprave donijet će Pravilnik kojim će se regulirati sadržaj Registra udruga, a u roku od 90 dana od stupanja na snagu Zakona (do 1. siječnja 2015.), Vlada Republike Hrvatske prihvatit će, na prijedlog Ureda za udruge, Uredbu kojom će urediti kriterije, mjerila i postupke financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. Stupanjem na snagu te Uredbe prestat će važiti Kodeks pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga (Narodne novine, broj 16/2007).

Novi Zakon o udrugama donesen je nakon dugotrajne javne rasprave koja je započela još u veljači 2012. godine postupkom savjetovanja o izazovima u desetogodišnjoj provedbi Zakona o udrugama. Rezultati savjetovanja ukazali su na niz manjkavosti u postojećim zakonskim rješenjima koje su otežavale djelovanje udruga. Nedovoljno jasne odredbe o upravljanju udrugom i tijelima udruge, udruživanju udruga u saveze, članstvu, skupštini, poštivanju načela demokratskog zastupanja i demokratskog očitovanja volje članova kod unutarnjeg ustroja udruge, stjecanju i raspodjeli imovine te obavljanja gospodarskih djelatnosti nerijetko u praksi dovode do različitih tumačenja i neujednačene primjene odredbi Zakona. Nadalje, neprecizne odredbe o nadzoru, ali i odveć složen postupak likvidacije i brisanja udruga iz Registra udruga imaju za posljedicu gotovo 51.400 registriranih udruga i tek nekoliko stotina izbrisanih u deset godina od uspostave samog Registra, što zasigurno ne odgovara stvarnom stanju.
Novi Zakon o udrugama stavlja veliki naglasak na transparentnost i javnost poslovanja udruga te predviđa da će novi Registar udruga, uz statut udruga i ostale podatke o radu udruga, omogućavati pristup izvješćima o financijskom poslovanju udruga s propisanom dokumentacijom. Očekuje se da će veća javnost i transparentnost podataka omogućiti samim članovima kvalitetniji nadzor nad radom udruga, a radi mogućnosti zaštite svojih prava i pravnih interesa.
Usvajanjem Zakona o udrugama učinjeni su bitni pomaci u normativnom okviru za djelovanje udruga u Republici Hrvatskoj čime su ispunjene i obveze iz Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva za razdoblje 2012.-2016.
Valja skrenuti pozornost da su udruge dužne uskladiti svoje statute s ovim Zakonom u roku od godinu dana od njegova stupanja na snagu i o tome podnijeti zahtjev za upis promjena nadležnom uredu (do 1. listopada 2015.), kao i da će se svi postupci koji su započeti do stupanja na snagu ovog Zakona, 1. listopada 2014. nastaviti i dovršiti prema odredbama važećeg Zakona o udrugama (Narodne novine, br. 88/2001 i 11/2002).
Zakon o udrugama (usvojen 6. lipnja 2014.)

Stručni skup Lag Karašica

STRUČNI SKUP

„MOGUĆNOSTI RAZVOJA KONTINENTALNOG TURIZMA KROZ LEADER PROGRAM I PROGRAM RURALNOG RAZVOJA“

Mjesto: Valpovo, Centar Kulture „M. P. Katančić“
Vrijeme: petak, 27. lipnja 2014. godine, 11:00 sati

PROGRAM:

10:45 – 11:00 sati registracija sudionika
11:00 – 11:15 sati pozdravni govori i predstavljanje programa Skupa
11:15 – 11:40 sati Razvoj turizma u Osječko-baranjskoj županiji – projekt WINE TOUR
Silva Wendling, pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu i
ruralni razvoj OBŽ
11:40 – 12:10 sati Turistička infrastruktura kao pretpostavka razvoja ruralnog turizma –
primjer dobre prakse OPĆINA ERDUT
Bojana Orsić, direktorica Poduzetničko razvojnog centra Općine Erdut
12:10 – 12:25 sati Mogućnosti razvoja turizma kroz Program ruralnog razvoja 2014-2020
Ivan Vrbanić, voditelj LAG-a Karašica
12:25 – 12:40 sati rasprava i zaključci
IMG_20140627_123954

IMG_20140627_112101