Općina Koška upisana u PADOR bazu podataka

Općina Koška se upisala u PADOR bazu podataka uz pomoć Udruge Inforur Koška, koja nudi svim subjektima, potencijalnim prijaviteljima projektnih prijedloga za programe pomoći EU, tehničku pomoć pri upisu u PADOR bazu podataka. PADOR baza podataka prijavitelja projekata za EU fondove, pri EuropeAid-u koji djeluje kao razvojna agencija Europske komisije i upravlja programima pomoći EU. PADOR (eng. “Potential Applicant Dated Online Registration” hrv. online registracija potencijalnih prijavitelja) je baza podataka o organizacijama, tvrtkama te jedinicama lokalne samouprave koje se prijavljuju za projekte Europske komisije iz cijelog svijeta.

Upisom u PADOR potencijalni prijavitelji (kao nositelji ili partneri) projekata za sufinanciranje iz fondova EU, a kasnije i strukturnih i kohezijskih fondova, dobivaju svoj identifikacijski broj (EuropeAidID) u projektima. Običnim rječnikom možemo reći da je Općina Koška ovim upisom dobila svoj OIB ili MB u EU. Prednost upisa u PADOR bazu je skraćivanje administrativne procedure kod pripreme i evaulacije projektnih prijedloga, popunjavanja obrazaca i prijave na natječaje, budući das u podaci o Općini već u bazi.

Europska komisija pomoću PADOR-a svakodnevno stvara ažurirani katalog poslovnih partnera, organizacija, jedinica lokalne regionalne samouprave, udruga te vodi javnu evidenciju o uspješnosti onih sudionika kojima su sredstava dodijeljena I koji su uspješno proveli projekte. Oni postaju poželjni partneri u novim projektima, postižu određenu akreditaciju kod EU fondova te su tako su povećani izgledi za uspješnost novo- prijavljenih projekata.