Nacionalni izvori

Bespovratna sredstva iz državnog proračuna dodjeljuju gotovo sva ministarstva kao i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a tu je i više vrsta državnih potpora – od sektorskih i regionalnih do “de minimis” potpora

Sredstva poreznih obveznika koja se slijevaju u državni proračun vraćaju se u gospodarstvo putem javnih poziva i natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava (potpora, darovnica, dotacija…).

Bespovratna potpora oblik je pomoći države ili nekog drugog javnog tijela određenom poduzetniku ili sektoru. Postoje dvije vrste bespovratnih potpora – državne potpore i potpore male vrijednosti.

Sukladno Zakonu o državnim potporama (NN 140/05) državnu potporu dodjeljuju tijela državne uprave i jedinice regionalne i lokalne samouprave pravnim i fizičkim osobama koje, obavljajući gospodarsku djelatnost u određenom sektoru, sudjeluju u prometu roba i usluga, s mogućim učinkom narušavanja tržišnog natjecanja.

Potpore male vrijednosti poduzetnicima dodjeljuju tijela državne uprave i jedinice regionalne i lokalne samouprave s karakteristikom da nemaju učinak narušavanja tržišnog natjecanja.

Sukladno Odluci o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti (NN 45/07) ukupan iznos potpore male vrijednosti dodijeljene istom poduzetniku ne smije premašiti gornju granicu od 200.000,00 eura tijekom razdoblja od tri fiskalne godine.

Osim Ministarstva poduzetništva i obrta, značajnija sredstva dodjeljuju Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo turizma, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Ministarstvo socijalne politike i mladih, te institucije poput Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

http://minpo.hr/

Ministarstvo poduzetništva i obrta temeljem Programa poticanja malog i srednjeg poduzetništva financijski potpomaže malo i srednje poduzetništvo dodjelom bespovratnih potpora. 

http://hamag.hr/

Hrvatsku agenciju za malo gospodarstvo i investicije osnovala je Republika Hrvatska Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12). Djelatnosti HAMAG INVESTA u nadležnosti su Ministarstva poduzetništva i obrta. Agencija dodjeljuje potpore malom i srednjem poduzetništvu temeljem Poduzetničkog impulsa 2014., ali i kroz jamstvene programe te mikrokreditiranje.

Na mrežnim stranicama HAMAG INVESTa možete pronaći listu aktualnih natječaja:
1. na NACIONALNOJ tj. DRŽAVNOJ razini – za pregled tablice kliknite http://www.hamaginvest.hr/potpore/otvoreni-javni-pozivi-2/

2. na LOKALNOJ i REGIONALNOJ razini – za pregled tablice kliknite http://www.hamaginvest.hr/potpore/informacije-o-potporama-drugih-drzavnih-institucija/

http://www.mingo.hr/default.aspx

Ministarstvo gospodarstva obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: razvoj i unaprjeđenje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, instrumente i mjere gospodarske politike, industrijsku politiku i politiku primjene inovacija i novih tehnologija, upravljanje jamstvenim fondom za unaprjeđenje industrije, poslove vezane uz primjenu i korištenje prava intelektualnog i industrijskog vlasništva i poticanje stvaralaštva u industriji i trgovini u cilju razvoja konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva, energetsku politiku Republike Hrvatske, rudarstvo, strategiju olakšavanja i poticanja ulaganja i izvoza.

http://www.hzz.hr/

Hrvatski zavod za zapošljavanje provodi niz mjera aktivne politike zapošljavanja. 

http://www.bicro.hr/

Poslovno-inovacijska agencija Republike Hrvatske provodi programe kojima se potiču inovativni tehnologijski poduzetnički projekti, ali i primijenjena istraživanja u području tehnologije te istraživačke projekte koji po završetku istraživačke faze teže daljnjoj komercijalizaciji.

http://www.mint.hr/

Ministarstvo turizma sufinancira projekte vezane uz unaprjeđenje turističkih sadržaja, infrstrukture, organiziranje manifestacija i slično.

http://www.min-kulture.hr/

Ministarstvo kulture sufinancira projekte održavanja i promicanja hrvatske kulturne baštine te razvoja kulturnog stvaralaštva.

http://www.fzoeu.hr/hrv/index.asp

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost financijski potiče projekte energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

www.mrrfeu.hr

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije sufinancira projekte vezane uz regionalni razvoj te nudi informacije o mogućnostima dobivanja sredstava iz EU fondova. http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji

http://www.mps.hr/

Ministarstvo poljoprivrede potiče hrvatske poljoprivrednike putem brojnih instrumenata dodjele bespovratnih sredstava.

http://www.apprrr.hr/

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju provodi mjere nacionalnih potpora i pretpristupnih programa za poljoprivredu i ruralni razvoj, a ulaskom u Europsku uniju provodi i mjere Zajedničke poljoprivredne politike Europske unije.

http://www.branitelji.hr/

Ministarstvo branitelja potiče zapošljavanje i samozapošljavanje hrvatskih branitelja i djece poginulih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja te podupire rad braniteljskih zadruga.

http://www.uzuvrh.hr/defaulthrv.aspx

Ured za udruge, redovito objavljuje sva zbivanja vezano za udruge, te redovito objavljuje sve natječaje u RH.