GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI – ROK PREDAJE 1.3.2019

Neprofitne organizacije predaju godišnje financijske izvještaje za 2018. u FINA-u do 1.3.2019.

Neprofitne organizacije koje vode jednostavno knjigovodstvo sastavljaju sljedeće izvještaje:

1. Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima na obrascu G-PR-IZ-NPF i

2. Bilješke (objašnjenje odstupanja za stavke u izvještaju u odnosu na prethodnu godinu).

Neprofitne organizacije koje vode dvojno knjigovodstvo sastavljaju sljedeće izvještaje:

1. Bilanca na obrascu BIL-NPF

2. Izvještaj o prihodima i rashodima na obrascu PR-RAS-NPF i

3. Bilješke.

Financijski izvještaji predaju se u FINA-u dok se bilješke čuvaju u arhivi udruge te ih se po potrebi dostavlja u nadležno tijelo.

Ministarstvo financija na službenim stranicama objavilo je uputu za sastavljanje financijskih izvještaja: 

http://www.mfin.hr/adminmax/docs/Okruznica%20I-XII%2018.pdf

Udruge koje nisu bile aktivne u 2018. u Ministarstvo financija predaju Izjavu o nekativnosti u roku koji je isti za predaju izvještaja.