Monthly Archive: rujan 2015

E-javna nabava, novosti

9.09.2015. Održana je edukativna radionica za postojeće i buduće korisnike EU projekata na temu “E-nabava i druge aktualnosti u javnoj nabavi”. Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje (RRA SiB) organizirala je održavanje ove edukativne radionice koja za cilj ima upoznavanje polaznika s načelima, metodama i primjenom javne nabave u Republici Hrvatskoj s posebnim naglaskom na e-nabavu. Radionica je bila namijenjena jedinicama lokalne samouprave, gospodarstvenicima, institucijama, udrugama i ostalim razvojnim dionicima, a teme koje su se našle u obradi su, između ostaloga, nove direktive u području javne nabave, platforma elektroničkog oglasnika javne nabave, zakonodavni okvir za izradu dokumentacije za nadmetanje i vođenje postupka e-nabave, priprema dokumentacije za nadmetanje za postupak e-nabave, izrada i dostavljanje e-ponude, priprema poziva na nadmetanje u postupcima gdje je dopuštena i/ili obavezna e-dostva ponuda, standardizirani i nestandardizirani troškovnici te javno otvaranje e-ponuda i izrada zapisnika. Predavačica je bila Mirjana Čusek-Slunjski iz Projekt jednako razvoj d.o.o., koja radi kao stručnjakinja za javnu nabavu u području javne nabave u EU projektima.

Edukacija mjera 6.1

IMG_20150922_140117
Udruga Inforur Koška sudjelovala je 22.09.2015. na edukaciji o Mjeri 6.1 koje je Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s tvrtkom Core Consulting d.o.o. održalo besplatne edukacije za podmjeru 6.1. Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. na kojima će se mladi poljoprivrednici educirati i osposobiti za izradu poslovnih planova koji su nužni za prijavu na natječaj.

Radionica RRA Osijek

Udruga Inforur Koška, sudjelovana je na dvije edukativne radionice za postojeće i buduće korisnike EU projekata na temu “Priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova”. Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje (RRA SiB) organizirala je održavanje ovih edukativnih radionica koje za cilj imaju prenošenje i razmjenu iskustava i osposbljavanje polaznika za samostalnu pripremu projekata u kontekstu EU fondova. Radionica je bila namijenjena jedinicima lokalne samouprave, gospodarstvenicima, institucijama, udrugama i ostalim razvojnim dionicima koji pripremaju i provode projekte sufinancirane iz EU fondova.

Predavanja su održali na temu:

Gordana Stojanović, voditeljica projekata-koordinatorica RRA SiB- na temu: “Strategije Operativni programi 2014-2020″ i Mapiranje potreba i definicija ciljeva po sektorima”
Ružica Šimon, projektna asistentica RRA SiB- na temu: “Predstavljanje aktualnih natječaja”
Srećko Kukić, pomoćnik pročelnika, Grad Osijek- na temu: “Predstavljanje zone Nemtin”
Domagoj Vidaković, NVO EU Centar- na temu: “Primjer prijave odobrenog projekta”
Ivana Jurić, voditeljica projekata-koordinatorica RRA SiB na temu: “Obrazac A i B”
Ivana Starčević, projektna asistentica RRA SiB- na temu: “Primjer odobrene prijave- Obrazac A”
Dragan Kovačević, voditelj projekata RRA SiB- na temu: “Financiranje projekata energetske efikasnosti”