Monthly Archive: srpanj 2014

Stručni skup Lag Posavina, Etično bankarstvo

Udruga Inforur Koška sudjelovala je na stručnom skupu 25. srpnja u Lagu Posavina. Tema stručnog skupa je bila Etično bankarstvo. Tako je Goran Jeras pokretač ideje o etičnom bankarstvu i Krešimir Prevendar kordinator mreže su objasnili početke, odnosno bit etične banke i način polovanja u drugim zemljama EU. Etična banka sada djeluje kao Zadruga za etično financiranje, osnovana u travnju, koja danas broji 300 članova, građana, poduzeća, udruga civilnog društva, sindikata, jedinica lokalne samouprave i drugih zadruga; biti osnivač i jedini dioničar banke, a početkom rada očekuju dobivanjem licence HNB-a te kreću službeno s radom početkom 2015 godine. Što mogu očekivati građani od etične banke? Objasnio nam je Goran Jeras, da etična banka neće poslovati kao komercijalne banke, osnovna je razlika između etičnih i komercijalnih banaka ta da su etične banke orijentirane na dobrobit zajednice, a ne profit, te se okreću lokalnoj zajednici i ljudima. No, te banke, a njih je 25 u FEBEA-i, nisu neprofitabilne i nijedna nije u gubicima. Profit ne isplaćuju dioničarima, investiraju ga u nove kredite i projekte lokalnih zajednica. Etična banka imati će individualniji pristup svakom svom klijentu kroz mrežu članova svoje zadruge, imat će kredite s kamatama 2 do 3 posto, uz individualni pristup i procjenu rizičnosti,  koja neće kao kod komercijalnih banaka banaka biti usmjerena na povijest poslovanja, na Bon 1 i 2, već na ublažavanje i smanjivanje rizika uz pomoć i savjete ebanke. Građani mogu računati da minusa na tekućem neće biti, kao ni nenamjenskih kredita, ali hoće namjenskih: stambenih, automobilskih, bijela tehnika, obrazovanje, liječenje…Jeras je i objasnio sadašnje stanje bankarskog sektora, štoviše, prije krize imale su nešto niži prinos na aktivu od komercijalnih banaka, no danas im je taj prinos 0,53 posto, a ostalim bankama 0,37 posto. Jeras kaže da je došlo vrijeme da se banke vrate svojim korijenima, kada su ih osnivali građani, poduzetnici u lokalnim zajednicama kako bi zajedno uspjeli napraviti ono što sami nisu mogli, te da je svima jasno da je prošlo vrijeme visokih prinosa koji su dugoročno neodrživi nego je prava vrijednost ulaganja društvena korist koju donose. Čak 40 posto bankovnog sektora u Njemačkoj čine male banke i štedionice koje su vezane uz lokalne projekte. Sparkasse u Njemačkoj posluje kao i prije dva stoljeća te financiraju lokalne projekte, lokalnu industriju i desetke tisuća malih kooperanata što i jest motor njemačke ekonomije. Na njih je, veli Goran Jeras, postojao pritisak da se promijene oko 2000. godine no danas one banke koje su se smijale Sparkasseu traže od države pomoć, otpuštaju zaposlene, imaju znatno veću stopu loših kredita…
IMG_20140725_182549

IMG_20140725_182602

Mikro projekti podrške organizacijama civilnog društva

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske je objavio natječaje za dva programa dodjele bespovratnih sredstava u okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007. – 2013.:„Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga“ i „Mikro projekti podrške inovativnim aktivnostima malih organizacija civilnog društva za lokalni razvoj“.

Cilj natječaja „Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga“ je unaprijediti sposobnosti OCD-a za pružanje socijalnih usluga i jačati partnerstva i suradnju civilnog društva s ostalim dionicima koji djeluju u području pružanja socijalnih usluga.

Ciljevi natječaja „Mikro projekti podrške inovativnim aktivnostima malih organizacija civilnog društva za lokalni razvoj“ su jačanje kapaciteta OCD-a aktivnih u lokalnim zajednicama za dobivanje javnih sredstava za provedbu rješenja posebno prilagođenih lokalnim problemima te jačanje njihovih kapaciteta za neposredan rad na područjima koja se financiraju kroz Europski socijalni fond (zapošljavanje, obrazovanje, socijalno uključivanje, dobro upravljanje) na lokalnom nivou. Poziv je posebno usmjeren lokalnim OCD-ima koje nemaju iskustva u vođenju projekata financiranih sredstvima EU (kao nositelji projekta). Natječaji su objavljeni na web stranici www.strukturnifondovi.hr na linkovima Mikro projekti podrške inovativnim aktivnostima malih organizacija civilnoga društva za lokalni razvoj i Jačanje sposobnosti OCD za pružanje socijalnih usluga.

Informativna radionica održat će se u utorak 29. srpnja 2014. u velikoj dvorani Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u 10 sati. Program informativne radionice možete naći ovdje. Svoje sudjelovanje potvrdite popunjavanjem prijavnice i njenom dostavom na broj faksa 01/4599-811 ili na adresu e-pošte esf@uzuvrh.hr.

Tijekom čitavog događanja bit će omogućen video streaming kako bi se omogućilo informiranje i aktivno sudjelovanje što većeg broja zainteresiranih izvan Zagreba. Za praćenje informativne radionice putem video streaminga nije potrebna prijava.

Web adresa putem koje će se moći pristupiti video streamingu bit će objavljena na početnoj stranici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta pod bannerom “Prijenos uživo” (http://public.mzos.hr/Default.aspx?sec=3402), a adresa e-pošte putem koje će zainteresirani izvan Zagreba moći postavljati pitanja predstavnicima davatelja bespovratnih sredstava je: infodani@uzuvrh.hr.

Širenje mreža socijalnih usluga u zajednici

U okviru Operativnog programa za razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. otvoren je natječaj “Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 3” za financijsku potporu iz Europskog socijalnog fonda.
Ovim programom dodjele bespovratnih sredstava podržat će se projekti kojima će se nastaviti razvoj socijalnih usluga u lokalnim zajednicama namijenjenih sljedećim skupinama u nepovoljnom položaju: osobama s invaliditetom, liječenim ovisnicima, beskućnicima, žrtvama obiteljskog nasilja, mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi, mladima s poremećajima u ponašanju, tražiteljima azila, azilantima i strancima pod supsidijarnom zaštitom s ciljem unaprjeđenja mogućnosti njihova zapošljavanja. Ujedno, podržat će se i oni projekti koji kao ciljnu skupinu imaju članove obitelji koji skrbe o ovisnom članu (kao što su starije i nemoćne osobe, osobe s invaliditetom, djeca), a u svrhu pomirenja njihovog obiteljskog i poslovnog života.

Natječaj je otvoren do 5. rujna 2014. godine, a upute za prijavitelje i natječajnu dokumentaciju možete potražiti http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/76

Publikacija o EU proračunu

Proračun EU-a važan je alat kojim se omogućuje provedba politika EU‑a u praksi. Njime se financiraju djelovanja koja države članice ne mogu same financirati ili koja se mogu učinkovitije financirati udruživanjem resursa. Proračun EU‑a donosi se demokratskim postupkom: priprema ga Europska komisija (izvršno tijelo EU‑a), a zatim o njemu raspravljaju Vijeće Europske unije (koje se sastoji od predstavnika država članica EU‑a, uključujući Hrvatsku) i Europski parlament (u kojem sjede demokratski izabrani hrvatski zastupnici). Nakon donošenja proračunom zajednički upravljaju države članice EU‑a i Komisija, ili pak izravno Komisija. U praksi s 80% proračuna EU‑a upravljaju nacionalne ili regionalne uprave. Putem bespovratnih sredstava, zajmova i drugih oblika financiranja proračun EU‑a pruža financijsku potporu stotinama tisuća korisnika kao što su studenti, znanstvenici, nevladine organizacije, mala i srednja poduzeća, gradovi i regije.
Publikaciju o EU proračunu u Hrvatskoj preuzmite na: http://www.europski-fondovi.eu/sites/default/files/dokumenti/KV0414241EN…Novi zakon o udrugama

Novi Zakon o udrugama donesen je 6. lipnja na 13. sjednici Hrvatskog sabora. Zakon će stupiti na snagu 1. listopada 2014. godine.
U roku od 60 dana nakon što Zakon stupi na snagu (do 1. prosinca 2014.) ministar uprave donijet će Pravilnik kojim će se regulirati sadržaj Registra udruga, a u roku od 90 dana od stupanja na snagu Zakona (do 1. siječnja 2015.), Vlada Republike Hrvatske prihvatit će, na prijedlog Ureda za udruge, Uredbu kojom će urediti kriterije, mjerila i postupke financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. Stupanjem na snagu te Uredbe prestat će važiti Kodeks pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga (Narodne novine, broj 16/2007).

Novi Zakon o udrugama donesen je nakon dugotrajne javne rasprave koja je započela još u veljači 2012. godine postupkom savjetovanja o izazovima u desetogodišnjoj provedbi Zakona o udrugama. Rezultati savjetovanja ukazali su na niz manjkavosti u postojećim zakonskim rješenjima koje su otežavale djelovanje udruga. Nedovoljno jasne odredbe o upravljanju udrugom i tijelima udruge, udruživanju udruga u saveze, članstvu, skupštini, poštivanju načela demokratskog zastupanja i demokratskog očitovanja volje članova kod unutarnjeg ustroja udruge, stjecanju i raspodjeli imovine te obavljanja gospodarskih djelatnosti nerijetko u praksi dovode do različitih tumačenja i neujednačene primjene odredbi Zakona. Nadalje, neprecizne odredbe o nadzoru, ali i odveć složen postupak likvidacije i brisanja udruga iz Registra udruga imaju za posljedicu gotovo 51.400 registriranih udruga i tek nekoliko stotina izbrisanih u deset godina od uspostave samog Registra, što zasigurno ne odgovara stvarnom stanju.
Novi Zakon o udrugama stavlja veliki naglasak na transparentnost i javnost poslovanja udruga te predviđa da će novi Registar udruga, uz statut udruga i ostale podatke o radu udruga, omogućavati pristup izvješćima o financijskom poslovanju udruga s propisanom dokumentacijom. Očekuje se da će veća javnost i transparentnost podataka omogućiti samim članovima kvalitetniji nadzor nad radom udruga, a radi mogućnosti zaštite svojih prava i pravnih interesa.
Usvajanjem Zakona o udrugama učinjeni su bitni pomaci u normativnom okviru za djelovanje udruga u Republici Hrvatskoj čime su ispunjene i obveze iz Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva za razdoblje 2012.-2016.
Valja skrenuti pozornost da su udruge dužne uskladiti svoje statute s ovim Zakonom u roku od godinu dana od njegova stupanja na snagu i o tome podnijeti zahtjev za upis promjena nadležnom uredu (do 1. listopada 2015.), kao i da će se svi postupci koji su započeti do stupanja na snagu ovog Zakona, 1. listopada 2014. nastaviti i dovršiti prema odredbama važećeg Zakona o udrugama (Narodne novine, br. 88/2001 i 11/2002).
Zakon o udrugama (usvojen 6. lipnja 2014.)

Stručni skup Lag Karašica

STRUČNI SKUP

„MOGUĆNOSTI RAZVOJA KONTINENTALNOG TURIZMA KROZ LEADER PROGRAM I PROGRAM RURALNOG RAZVOJA“

Mjesto: Valpovo, Centar Kulture „M. P. Katančić“
Vrijeme: petak, 27. lipnja 2014. godine, 11:00 sati

PROGRAM:

10:45 – 11:00 sati registracija sudionika
11:00 – 11:15 sati pozdravni govori i predstavljanje programa Skupa
11:15 – 11:40 sati Razvoj turizma u Osječko-baranjskoj županiji – projekt WINE TOUR
Silva Wendling, pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu i
ruralni razvoj OBŽ
11:40 – 12:10 sati Turistička infrastruktura kao pretpostavka razvoja ruralnog turizma –
primjer dobre prakse OPĆINA ERDUT
Bojana Orsić, direktorica Poduzetničko razvojnog centra Općine Erdut
12:10 – 12:25 sati Mogućnosti razvoja turizma kroz Program ruralnog razvoja 2014-2020
Ivan Vrbanić, voditelj LAG-a Karašica
12:25 – 12:40 sati rasprava i zaključci
IMG_20140627_123954

IMG_20140627_112101